Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Lover og Regler for eie - bruk - oppbevaring og transport

LOV-1961-06-09-1 "VÅPENLOVEN" (Sist endret i 2013) (Ny endring fra 1.Okt 2020)

Her tar vi får oss alle Norske lover for å eie sitt egent Airsoftvåpen, transportregler, etc.

Inneha en sunn våpenkultur - Ikke ødelegg for alle oss andre som driver organisert og seriøst, samt har dette som en morsom hobby.

Lov om å eie ditt egent Airsoftgevær:

§ 23. Erverv av luft- og fjærvåpen

Våpenloven § 29 første og annet ledd om 18-års aldersgrense gjelder også ved overlatelse av luft- og fjærvåpen,

herunder luftvåpen drevet med gass, paintballvåpen og air soft gun.

Det er forbudt uten politimesterens tillatelse å erverve, eie eller inneha luft- og fjærvåpen, herunder luftvåpen drevet med gass, som har grovere kaliber enn 4,5 mm. Kravet om ervervstillatelse gjelder ikke for paintballvåpen og air soft gun. Denne bestemmelsen får ikke anvendelse på luft- og fjærvåpen som er ervervet før ikrafttredelse av denne forskrift.

Tillatelse som nevnt i første og annet ledd kan bare gis til den som tilfredsstiller våpenlovens krav til vandel og personlige egenskaper. For øvrig må behovet for luft- og fjærvåpen ikke godtgjøres nærmere. Politimesteren kan gi dispensasjon fra 18-årskravet på de vilkår som fremgår av § 5 annet og tredje ledd.

Tillatelse som nevnt i første og annet ledd kan bare gis til den som tilfredsstiller våpenlovens krav til vandel og personlige egenskaper. For øvrig må behovet for luft- og fjærvåpen ikke godtgjøres nærmere. Politimesteren kan gi dispensasjon fra 18-årskravet på de vilkår som fremgår av § 5 annet og tredje ledd.

§ 29. Ingen må overdra eller overlate skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon til person under 18 år uten særskilt samtykke fra vedkommende politimester. Slikt samtykke kan ikke gis når vedkommende er under 16 år.Bestemmelsen i første ledd er ikke til hinder for at slike gjenstander, uten særskilt samtykke fra vedkommende politimester, overlates person under 18 år til kortvarig bruk under forsvarlig tilsyn, forutsatt at foreldrene eller den som har omsorgen for vedkommende samtykker i det. Bestemmelsen i første ledd er heller ikke til hinder for at slik person under 18 år i egenskap av ansatt gis befatning med skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon, når de etter omstendighetene rimelige forsiktighetsregler blir iakttatt.Innehar person under 18 år skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon uten å ha særskilt samtykke fra vedkommende politimester eller uten å være under forsvarlig tilsyn, kan politiet ta gjenstandene i forvaring. Gjenstandene utleveres etter anmodning av eieren eller - hvis dette er vedkommende person selv - av foreldrene eller den som har omsorgen for vedkommende. Er gjenstandene ikke forlangt utlevert innen 1 år, kan politiet bestemme at de skal selges for eierens regning eller tilintetgjøres.Bestemmelsen i denne paragraf gjelder også skytevåpen, våpendeler og ammunisjon som er nevnt i § 5

Lov om transport av Airsoftgeværer:

§ 27b. Skytevåpen skal under transport være tømt for ammunisjon og sikret mot at det kommer på avveie. Våpenet skal normalt være tildekket.

Skytevåpen må ikke uten aktverdig grunn has med på offentlig sted.

Bestemmelsen i annet ledd gjelder også luft- og fjærvåpen, våpenetterligninger som lett kan forveksles med skytevåpen, og skytevåpen som etter § 1 annet ledd er gjort varig ubrukbart.

Straffereaksjoner fra Politiet: (Spesielt med tanke på alle foreldre som lar personer under 18år bruke våpenkopier uten å observere/følge med)

§ 33. Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder, hvis ikke overtredelsen rammes av et strengere straffebud. Gjelder overtredelsen § 27b annet ledd eller ulovlig innføring, avhendelse, erverv eller besittelse av skytevåpen eller ammunisjon, kan bøter eller fengsel i inntil 2 år anvendes. Er overtredelse som nevnt i første ledd annet punktum grov, kan bøter eller fengsel i inntil 4 år anvendes. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på hva slags og hvor mange våpen overtredelsen gjelder eller om handlingen av andre grunner er av særlig farlig eller samfunnsskadelig art. Medvirkning straffes på samme måte.

Rasismeparagrafen - Symbolbruk (Spesielt med tanke på Aksemaktene)

Straffelovens §135a

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Likt med en offentlig fremsatt ytring, jf § 7 nr. 2, regnes en ytring når den er satt frem slik at den er egnet til å nå et større antall personer. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte. Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres:

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse

b) religion eller livssyn, eller

c) homofile legning, leveform eller orientering.

Videre er stortinges og regjerings forklaring av loven:

Legg merke til utdypingen av hva som menes med symboler.

Til § 135 a første ledd første punktum

Det vises til punkt 3.3 foran.

Endringen innebærer at uttrykket herunder ved bruk av symbolertas inn i lovteksten. Formålet er å få det klart frem at bruk av symboler kan være en form for meddelelse som rammes av § 135 a. Lovendringen er langt på vei en presisering av gjeldende rett. Typiske eksempler på symboler som ofte vil være i strid med § 135 a, er hakekors og Hitler-hilsen.

Hvorvidt bruken av et symbol vil være straffbar, vil bero på om de øvrige vilkår i § 135 a er oppfylt. Det avgjørende vil altså være om symbolbruken er i strid med vilkårene i § 135 a. Dette må vurderes konkret i hvert tilfelle ut fra hvilken kontekst symbolene er brukt i, og i forhold til hvordan allmennheten oppfatter symbolbruken.